Aktieinformation

Cereno Scientific AB är noterat på Spotlight Stock Market och handlas med kortnamnet CRNO.

Aktiekapital

Aktiekapitalet uppgår till 805 050 SEK fördelat på 10 990 500 aktier varav 722 248 aktier av serier A och 10 268 252 aktier av serie B. Aktier av serie A berättigar till tio (10) röster per aktie och aktier av serie B berättigar till en (1) röst per aktie. Aktiens kvotvärde upp- går avrundat till 0,10 kr. Samtliga aktier är av ett och samma slag, har lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och vinster.

Aktiekapitalets utveckling

ÅrHändelseKvotvärdeÖkning av antalet aktierÖkning av aktiekapitalTotalt antal aktierAktiekapital
2012Nybildning1,050 00050 00050 00050 000
2012Riktad emission1,010 60510 60560 60560 605
2016Riktad emission1,01 2001 20061 80561 805
2016Fondemission10,0556 24561 805618 050
2016Split 100:10,106 118 6956 180 500618050
 2016Uppdelning A-/B- aktier 0,10 –6 180 500
 2016Riktad emission 0,10 1 420 000 1 420 0007 600 500760 050
 2016Riktad emission 0,10 450 000 45 0008 050 500805 050
 2016 Listningsemission 0,10 2 940 000 294 00010 990 5001 099 050

Utdelning

Cereno Scientific har hittills inte lämnat någon utdelning och bolagets styrelse avser heller inte att föreslå någon utdelning inom de närmsta två åren. Eventuella vinstmedel kommer istället att återinvesteras i Bolagets produktutveckling och affärsutveckling.

Spotlight Stock Market

Spotlights sida för bolaget

Ägarstruktur

Spotlights ägarförteckning för bolaget

Aktiekurs

Spotlights sida för aktuell aktiekurs