Kommuniké från årsstämma i Cereno Scientific AB

21 juni, 2017

Idag, den 21 juni 2017, hölls årsstämma i Cereno Scientific AB (”Cereno”). Nedan följer en resumé av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa framlagd resultat‐ och balansräkning.

Resultatdisposition

 

Stämman beslutade om att till förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning enligt styrelsens förslag i års­redovis­ningen och därmed att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.

Ansvarsfrihet

Vid stämman beslutades om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av sju ordinarie styrelseledamöter och två styrelsesuppleanter, samt att styrelsearvode skall utgå med 268 800 kronor med 89 600 kronor till vardera styrelseordföranden och till de två oberoende styrelseledamöterna. Vidare utsåg stämman en revisor och beslut fattades om att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse, styrelsesuppleant och revisor

Stämman beslutade att Catharina Bäärnhielm, Björn Dahlöf, Jonas Faijerson Säljö, Sverker Jern, Gunnar Olsson, Thomas Pollare och Klementina Österberg omväljs som ordinarie styrelseledamöter, att Niklas Bergh omväljs som styrelsesuppleant och att Andreas Blom nyväljs som styrelsesuppleant. Catharina Bäärnhielm utsågs till ordförande. Vidare beslutade stämman att välja Grant Thornton Sweden AB till revisor representerad av auktoriserade revisorn Zlatan Mitrovic. Stämman avtackade avgående styrelsesuppleant och revisor.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedanstående:

§ 6 Styrelse

Tidigare lydelse:

Styrelsen består av lägst tre och högst åtta ledamöter med högst fyra suppleanter. Ledamöterna och supple­anterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma hållits.

Ny beslutad lydelse:

Styrelsen ska bestå av lägst fyra och högst åtta ledamöter med lägst noll och högst tre suppleanter.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Tidigare lydelse

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Ny beslutad lydelse

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument (avstämningsförbehåll).

Stämman beslutade om denna ändring med anledning av krav från marknadsplatsen.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om emission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av högst 1 000 000 B-aktier, motsvarande en utspädning om högst 8,34 procent baserat på befintligt antal A- och B-aktier i bolaget (sammanlagt 10 990 500).

För att bolagets nuvarande aktieägare inte skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående investerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, skall emissionerna ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Betalning skall, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Emission beslutad med stöd av bemyndigandet skall ske i syfte att tillföra bolaget fler strategiska delägare inklusive kapital för utveckling av bolagets verksamhet. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget nya delägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Göteborg, 21 juni 2017
Cereno Scientific AB (publ)
STYRELSEN

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sten R. Sörensen – VD
Tel: +46 733 74 03 74
E-post: sten.sorensen@cerenoscientific.com
www.cerenoscientific.com

 

Om Cereno Scientific AB

Cereno Scientific utvecklar ett nytt förebyggande läkemedel mot blodpropp som bygger på kroppens egen intelligenta propplösningsmekanism och som ska användas vid behandling av trombosrelaterade kardiovaskulära sjukdomar på den globala marknaden. Hjärt- och kärlsjukdomar är idag den vanligaste dödsorsaken i världen. Med nuvarande behandling föreligger stor risk för allvarliga blödningskomplikationer vilket leder till bristande effekt och medför stor risk att drabbas av nya blodproppar. CS1 förväntas ge en möjlighet till effektiv preventiv blodproppsbehandling och lägre risk för allvarliga blödningsbiverkningar än dagens behandlingar med blodförtunnande läkemedel. CS1, som är en omformulering av en känd substans, bedöms ha en relativ kort utvecklingstid till färdigt läkemedel. Bolagets utvecklingsprogram är baserat på många års forskning och bevis för effekt finns i experimentella studier i djur, i tidiga humanstudier och i epidemiologiska studier. CS1 har en unik verkningsmekanism, ett möjligt brett indikationsfönster till stora blodproppsrelaterade folksjukdomar och därmed en stor marknadspotential. Bolaget har huvudkontor i Göteborg, bedriver laboratorie och utvecklingsverksamhet i AstraZenecas BioVentureHub och utvecklas med stöd av GU Ventures. För ytterligare mer information, se www.cerenoscientific.se.

Kalender

Cereno investerarpresentation kl.17.55 i Göteborg ’’Framtidens företag’’ i samarbete med Redeye och GU Ventures 2018-05-02

Q1 rapport 2018-05-24

Cereno presenterar kl. 14.05 på Redeye Growth Day, Scandic Haymarket Stockholm 2018-06-04

Årsstämma 2018-06-13

Mer om oss...

Vi är stolta att stödja World Thrombosis Day.
Läs mer här.