Bokslutskommuniké 2019-01-01 – 2019-12-31

27 februari, 2020

Styrelsen och verkställande direktören för Cereno Scientific AB avger härmed bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2019.

Sammanfattning av bokslutskommuniké

Koncernen
(2019-12-20 – 2019-12-31)
● Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK.
● Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 043 828 SEK.
● Resultatet per aktie uppgick till -0,03 SEK före utspädning och -0,02 SEK* efter utspädning.
● Soliditeten uppgick till 93,1 %.

Moderbolaget

Tolv månader (2019-01-01 – 2019-12-31)
● Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK).
● Resultatet efter finansiella poster uppgick till -15 279 801 SEK (-11 838 887 SEK).
● Resultatet per aktie uppgick till -0,38 SEK (-0,81 SEK) före utspädning och -0,36 SEK*
(-0,54 SEK) efter utspädning.
● Soliditeten uppgick till 93,1 % (63,5 %).

Fjärde kvartalet (2019-10-01 – 2019-12-31)
● Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK).
● Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 703 583 (-4 061 587 SEK).
● Resultatet per aktie uppgick till -0,09 SEK (-0,28 SEK) före utspädning och -0,09 SEK*
(-0,18 SEK) efter utspädning.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 40 219 312 aktier per 2019-12-31 respektive 14 647 970 aktier per 2018-12-31.
*Resultat per aktie efter utspädning: Periodens resultat dividerat med antalet utestående aktier samt antalet aktier som kan tecknas med utestående optioner per balansdagen 2019-12-31 respektive 2018-12-31.

Med ”bolaget” eller ”Cereno Scientific” avses Cereno Scientific AB med organisationsnummer 556890–4071.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2019
• Den 4 januari 2019 begärdes den sjunde tranchen från European High Growth Opportunities Securitization Fund. Den sjunde tranchen av konvertibler och teckningsoptioner uppgick till 3 500 000 kronor.
• Den 9 januari 2019 meddelades att European High Growth Opportunities Securitization Fund genom meddelande till styrelsen för Cereno Scientific har påkallat sin rätt till konvertering av konvertibler till 533 333 B-aktier i Cereno, motsvarande 800 000 kronor av konvertibellånet. Konverteringskurs per B-aktie uppgår till 1,50 kronor.
• Den 17 januari 2019 meddelades att European High Growth Opportunities Securitization Fund genom meddelande till styrelsen för Cereno Scientific har påkallat sin rätt till konvertering av konvertibler till 666 666 B-aktier i Cereno, motsvarande 800 000 kronor av konvertibellånet. Konverteringskurs per B-aktie uppgår till 1,20 kronor.
• Den 18 januari 2019 meddelades att styrelsen i Cereno Scientific har beslutat att återkalla den senaste tranchen samt de tillhörande teckningsoptionerna som Cereno Scientific emitterade den 4 januari 2019 och tillsvidare pausa nedkallande av nya konvertibler i den finansieringslösning som bolaget ingått med European High Growth Opportunities Securitization Fund.
• Den 22 januari 2019 meddelades att European High Growth Opportunities Securitization Fund genom meddelande till styrelsen för Cereno Scientific har påkallat sin rätt till konvertering av konvertibler till 3 333 333 B-aktier i Cereno, motsvarande 4 000 000 kronor av konvertibellånet. Konverteringskurs per B-aktie uppgår till 1,20 kronor. EHGOSF har fortsatt rätt, enligt avtalet, att konvertera utestående konvertibellån till aktier. Efter konverteringen kvarstår 5 200 000 kronor av konvertibellånet.
• Den 1 mars meddelade Cereno Scientific att bolaget beslutat att helt avsluta finansieringslösningen med European High Growth Opportunities Securitization Fund.
• Den 6 mars 2019 meddelade Cereno Scientific att bolaget återbetalar 2 600 000 kronor av konvertibellånet till European High Growth Opportunities Securitization Fund kontant istället för att ge ut nya aktier.
• Den 7 mars 2019 meddelar Cereno Scientific att bolaget erhållit ett nytt godkänt patent i Australien. Patentet breddar skyddet för användningen av läkemedelskandidaten CS1 på en för företaget viktig marknad.
• Den 11 mars 2019 tillkännagav Cereno Scientific inrättandet av ett så kallat Scientific Advisory Board. Syftet är att förstärka kunskapsöverföringen från akademisk forskning till näringslivet. Dr Bertram Pitt, professor emeritus vid University of Michigan School of Medicine, med lång erfarenhet och stort anseende inom fältet för kardiovaskulära sjukdomar har tackat ja till att bli ordförande för rådet.
• Den 13 mars 2019 meddelade Cereno Scientific bolaget tecknat ett avtal med Emeriti Bio AB avseende förvärv av substansen CS014. Substansen har innovativa egenskaper och kommer att bredda Cereno Scientifics portfölj inom kardiovaskulära sjukdomar.
• Den 18 mars 2019 meddelade Cereno Scientific att bolaget knutit till sig Dr. Gordon H Williams, professor i medicin vid Harvard Medical School, som ny medlem till sitt Scientific Avisory Board.
• Den 22 mars 2019 meddelade Cereno Scientific att bolaget återbetalar resterande konvertibellån om
2 600 000 kronor till European High Growth Opportunities Securitization Fund kontant istället för att ge ut nya aktier. Efter återbetalningen finns det inte längre några utestående konvertibellån kvar.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2019
• Den 2 april 2019 meddelade Cereno Scientific att bolaget fortsätter stärka sin kliniska expertis genom att rekrytera tre internationellt ledande experter inom kardiologi till sitt Scientific Advisory Board. Det vetenskapliga rådet kommer att tillföra världsledande expertis och erfarenhet av att planera och genomföra kliniska studier. De nya medlemmarna är Dr Deepak Bhatt vid Harvard Medical School, Dr Faiez Zannad vid Universite’ de Lorrain och chef för avdelningen för hjärtfel, högt blodtryck och förebyggande kardiologi vid universitetssjukhuset Universitaire de Nancy, samt Dr Gunnar Olsson som arbetat på företagsledningsnivå inom AstraZeneca i mer än 20 år. Rådet leds av ordförande Dr Bertram Pitt, University of Michigan School of Medicine och sedan tidigare är även Dr Gordon H Williams vid Harvard Medical School medlem.
• Den 12 april 2019 meddelade Cereno Scientific att bolaget beslutat om en emission av aktier i en delvis garanterad företrädesemission om cirka 55 600 000 kronor med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare, villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande samt att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagets bolagsordning såvitt gäller antal aktier och aktiekapital. Bolaget meddelade även om en upphandlad brygglånefinansiering om 12 000 000 kronor som säkerställer det kortfristiga rörelsekapitalbehovet.
• Den 3 maj meddelade Cereno Scientific att bolaget utsett Daniel Brodén som ny CFO. Daniel Brodén har sedan maj 2018 varit tillförordnad CFO och arbetat för Cereno Scientific på konsultbasis.
• Den 7 maj 2019 meddelades att Cereno Scientific lämnat in en patentansökan för substansen CS014 i syfte att stärka och bredda bolagets patentportfölj.
• Den 15 maj 2019 hölls extra bolagsstämma i Cereno Scientific. Stämman beslutade, i enlighet med förslag från styrelsen om att anta ny bolagsordning med ändrade gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Vidare beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att utan företrädesrätt för aktieägarna, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier av serie B, innebärande att bolagets aktiekapital kan ökas med högst 172 413,70 kronor motsvarande högst 1 724 137 nya aktier av serie B.
• Den 22 maj meddelade Cereno Scientific att bolaget lämnat in ansökan om klinisk prövning till myndigheterna i Ryssland avseende bolagets fas II-studie med läkemedelskandidaten CS1.
• Den 24 maj meddelade Cereno Scientific att bolaget genom sitt Scientific Advisory Board identifierat att företagets behandlingskoncept för kardiovaskulära sjukdomar har potential att hämma, eller till och med förhindra fibrosutveckling. Bolaget kan därmed bredda indikationsområdet för sitt behandlingskoncept med kandidaterna CS1 och CS014. Denna möjliga indikationsbreddning skulle kunna medföra en betydligt större marknadspotential än vad bolaget tidigare kommunicerat.
• Den 31 maj meddelade Cereno Scientific att bolaget lämnat in en ansökan till myndigheterna i Bulgarien avseende bolagets kliniska fas II-studie med läkemedelskandidaten CS1.
• Den 13 juni meddelade Cereno Scientific att bolaget slutfört den företrädesemission av B-aktier om 55,6 MSEK som offentliggjordes den 12 april och godkändes på extra bolagsstämman den 15 maj. Företrädesemissionen tecknades till totalt 109,5 procent där cirka 61,1 procent tecknades med stöd av teckningsrätter. Genom företrädesemissionen tillförs bolaget cirka 55,6 MSEK före emissionskostnader. Övertilldelningsemissionen utnyttjades till 100 procent och tillför därmed bolaget cirka 5 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna uppgick till cirka 11 MSEK vilket inkluderar ersättning till garanter.
• Den 28 juni meddelade Cereno Scientific att bolaget i samband med företrädesemissionen, vars utfall offentliggjordes den 13 juni, genomför en riktad emission om totalt 132 571 aktier av serie B med teckningskurs 3,15 SEK per aktie, i enlighet med garantiavtal till de garanter i Företrädesemissionen som valt att erhålla garantiersättning i form av aktier.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2019
• Den 5 juli meddelades att nyemissionen och övertilldelningsemissionen i Cereno Scientific som totalt tillförde bolaget 60,6 MSEK före emissionskostnader är registrerad. I början av kvartalet genomfördes och registrerades även en riktad emission till garanter som valt att få sin garantiersättning i form av aktier där totalt 132 571 aktier av serie B emitterades.
• Den 11 juli meddelade Cereno Scientific att bolaget deltagit på ISTH i Melbourne, Australien. Företagets medgrundare Pia Larsson, PhD presenterade Cereno Scientifics positiva studieresultat från fas I-studien i form av en poster som fick utmärkelsen ”Top Poster Winner”.
• Den 29 juli meddelade Cereno Scientific att bolaget fått artikeln ”A First In Class Treatment for Thrombosis Prevention. A Phase I Study With CS1, a New Controlled Release Formulation of Sodium Valproate” publicerad I den vetenskapliga tidskriften Journal of Cardiology and Vascular Medicine.
• Den 28 augusti meddelade Cereno Scientific att den extra bolagsstämman beslutat att bolaget ska emittera 650 000 teckningsoptioner till nyckelpersoner och operativa styrelseledamöter. Teckningsoptionerna har en teckningskurs om 15,26 SEK per option och kan utnyttjas för teckning av aktier av serie B under perioden 1 april 2023 – 31 oktober 2023.
• Den 6 september meddelade Cereno Scientific att styrelsen beslutat att bolaget ska emittera 300 000 teckningsoptioner till medlemmar av bolagets vetenskapliga råd. Teckningsoptionerna har en teckningskurs om 15,26 SEK per option och kan utnyttjas för teckning av aktier av serie B under perioden 1 april 2023 – 31 oktober 2023.
• Den 26 september meddelade Cereno Scientific att bolaget erhållit godkännande för start av klinisk fas II-studie i Ryssland med läkemedelskandidaten CS1. Cereno Scientific avser att starta studien under första halvåret 2020 med målsättningen att visa CS1:s förebyggande effekt mot bildandet av blodproppar efter ortopedisk kirurgi.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2019
• Den 19 november meddelade Cereno Scientific att myndigheterna i Bulgarien godkänt bolagets ansökan om att inleda en klinisk fas II-studie med läkemedelskandidaten CS1. Bolaget avser att starta studien vid halvårsskiftet 2020 med målsättningen att visa CS1:s förebyggande effekt mot bildandet av blodproppar efter ortopedisk kirurgi. Studien kommer att genomföras i både Bulgarien och Ryssland, och sedan tidigare står det klart att bolaget har beviljats studiestart även i Ryssland.
• Den 10 december meddelade Cereno Scientific att bolaget tecknat ett avtal med Inorbit Therapeutics AB avseende förvärv av en ny läkemedelskandidat i preklinisk fas. Substansen CS036 ger en ytterligare breddning av Cereno Scientifics portfölj inom kardiovaskulära sjukdomar.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
• Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

VD Sten R. Sörensen kommenterar

Med avancemang på flera fronter blev 2019 ett mycket bra år för Cereno Scientific. Det är med stor tillfredställelse som jag nu kan se tillbaka på bolagets hittills mest händelserika år.

Fas II-studie godkänd i Bulgarien och Ryssland
I maj 2019 ansökte vi om tillstånd att genomföra en klinisk fas II-studie som utvärderar CS1 som trombosprofylax vid ortopedisk kirurgi i Bulgarien och Ryssland. Under det andra halvåret uppnådde vi så våra hittills största milstolpar då vi erhöll godkännande för studiestart från etiska och regulatoriska myndigheter i både Bulgarien och Ryssland. Vi slutför nu uppskalning av produktion av kliniskt prövningsmaterial för att kunna inleda studien, vilket estimeras ske vid halvårsskiftet 2020.

Stärkta finanser inför Fas II-studie
I juni avslutades en lyckad emission vilket stärkt bolagets finanser inför den kommande fas II-studien. Emissionen övertecknades och tillförde således bolaget 60,6 Mkr före emissionskostnader. Det tillförda kapitalet används primärt för att förbereda för just fas II-studien med vårt första läkemedelsprogram, CS1.

Utvidgade framtidsplaner
Under 2019 har vi vidgat våra framtidsplaner i samarbete med vårt nyinrättade Scientific Advisory Board, vilket består av fem världsledande forskare inom fältet hjärt- och kärlsjukdomar. Samarbetet har lett till att vi numera har breddat vårt fokusområde till att inkludera sjukdomar som har utveckling av fibros som en viktig komponent. Det innebär en mycket spännande möjlighet för utvecklingen av vår pipeline-plattform med bas i epigenetisk modulering genom ”HDAC inhibition” (Histone DeACetylase-inhibition). Det ger möjlighet till att behandla stora kardiovaskulära sjukdomsgrupper som förmaksflimmer, stroke och hjärtinfarkt såväl som sällsynta sjukdomar relaterade till lungfibros, trombos, inflammation och högt blodtryck i lungkretsloppet.

I linje med vår strategiska ambition att bredda vår pipeline och våra indikationsområden har vi under året förvärvat två nya substanser i preklinisk fas. I mars 2019 förvärvades substansen CS014 från Emeriti Bio AB och i december 2019 förvärvades substansen CS036 från Inorbit Therapeutics AB. Förvärven av CS014 och CS036 innebär att vi nu har en portfölj av läkemedelskandidater med potential för fler indikationer inom kardiovaskulära sjukdomar.

Utökad internationell närvaro
Vi har under året arbetat medvetet och aktivt med att öka vår närvaro på den internationella scenen. Genom att synas på flera prestigefulla konferenser har vi kunnat utöka vårt nätverk av världsledande forskare och potentiella finansiella och industriella partners. En av årets höjdpunkter var den utmärkelse vi fick på den årliga konferensen Internationel Society of Thrombosis and Hemostasis 2019 i Melbourne, Australien. Vår medgrundare Pia Larsson, Phd, presenterade vårt abstract ”A New Treatment for Thrombosis Prevention?” i form av en poster som glädjande vann priset ”Top Poster Winner”.

Året avslutades starkt genom vårt deltagande på de viktiga och väl ansedda vetenskapliga konferenserna 3rd annual Anti-Fibrotic Drug Development Summit i Boston, Global Cardiovascular Clinical Trialists forum i Washington DC och Nordic-American Life Science Conference i New York. I både Boston och Washington DC presenterade vi vårt utvecklingskoncept med bas i epigenetisk modulering genom ”HDAC inhibition” med behandlingspotential inom sjukdomar relaterade till fibros, inflammation och trombos som identifierats tillsammans med vårt vetenskapliga råd (SAB). Behandlingsmöjligheterna berör såväl sällsynta sjukdomar som stora kardiovaskulära indikationer.

Framtidsutsikter
Efter ett starkt 2019 ser jag med tillförsikt på det kommande året med ett flertal viktiga uppkommande händelser. Vi ser självklart fram emot att kunna inleda vår fas II-studie. Vidare fortsätter vi arbetet med att definiera indikationerna för vår breddade pipeline samt vår utveckling på internationell basis. Vi kommer att fortsätta synas på prestigefulla konferenser för en ökad exponeringen gentemot potentiella investorer och samarbetspartners på den internationella scenen.

Göteborg, den 27 februari 2020
Sten R. Sörensen, VD Cereno Scientific AB

Om Cereno Scientific

Trombos – orsakar flest dödsfall i världen
Trombosrelaterad sjukdom (blockerande blodprop¬par) är den vanligaste orsaken till sjukdom och död globalt. Hjärtinfarkt och stroke, som i de flesta fall är orsakade av trombos, medför stort lidande för individen och stora kostnader för samhället.

Dagens behandlingar är bristfälliga – hög blödningsrisk och suboptimal förebyggande effekt
Blodförtunnande mediciner används brett idag för att förebygga blodproppar och verkar genom att hämma koagulation eller trombocyter (blodplät¬tar). Denna behandling är förknippad med relativt stor risk för allvarliga blödningskomplikationer, vilket resulterar i bristande förebyggande behand¬lingseffekt med dagens läkemedel då inte de mest effektiva doserna kan användas, eller i vissa fall måste man avstå från behandling på grund av blödningsrisken. Detta medför stor risk att drabbas av nya blodproppar.

Cereno Scientific arbetar med en unik, kroppsegen, verkningsmekanism för att förbättra förebyggande behandling av blodproppar med reducerad risk för blödningsbiverkningar
Cereno Scientifics första läkemedelsprogram, CS1, bygger på kroppens eget intel¬ligenta försvarssystem mot blodproppar. Cereno Scientific hävdar att bolagets koncept är unikt eftersom det idag inte finns några kliniska behand¬lingsmetoder som optimerar kroppens proppupp¬lösande system (det fibrinolytiska systemet) som sätts igång när blodproppsbildning (koagulering) påbörjats efter att en kärlskada inträffat.
CS1 förväntas ge en möjlighet till effektiv preventiv blodproppsbehandling och lägre risk för blödningar än vad som är fallet med dagens behandlingar med blodförtunnande läkemedel.

Dokumenterad effekt på riskmarkörer för blod¬propp och bevisad förebyggande effekt
CS1 har dokumenterad effekt på riskmarkörer i experimentella studier och tidiga humana studier. Förebyggande effekt mot blodpropp har visats i in vivo studier i djur. Indikation på kliniskt förebyg¬gande effekt mot hjärtinfarkt och stroke har visats i flera stora oberoende epidemiologiska studier. Den första kliniska studien med CS1 visade positiva resultat med avseende på säkerhet, önskvärda farmakokinetiska egenskaper och effekt på biomarkör för trombosrisk. Data visar att behandling med CS1 sänker PAI-1 nivåerna signifikant. PAI-1 är den faktor som hämmar t-PA, vilket är det ämne som kroppen själv använder för att lösa upp blodproppar.

Breddning av indikationsmål
Cereno Scientific har vidgat sina framtidsplaner genom en möjlig indikationsbreddning och utvärderar potentialen för epigenetisk modulering även vid sällsynta sjukdomar relaterade till lungfibros, trombos, inflammation och högt blodtryck i lungkretsloppet. Cereno Scientific har som målsättning att ta fram en plattform för läkemedelskandidater inom epigenetisk modulering genom ”HDAC-inhibition” (Histone DeACetylase-inhibition).

Känd substans som använts i över 40 år i stora patientgrupper indikerar låg utvecklingsrisk
CS1 är en ny och innovativ formulering av en känd substans vilket minimerar risken för oönskade biverkningar samt indikerar en relativt låg utvecklingsrisk.

Relativt kort tid till marknad och möjligt samarbetsavtal med stora läkemedelsbolag
Bolaget avser att söka samarbete med större läkemedelsbolag för vidareutveckling mot större trombosförebyg¬gande indikationer som hjärtinfarkt och stroke. I samband med fas II programmet förväntas kontakterna med potentiella samarbetspartners öka.

Stor marknadspotential
CS1 har en intelligent verkningsmekanism med ett möjligt brett indikationsfönster till stora trombosrelaterade folksjukdomar med långa behandlingstider (förebyggande behandling) och därmed en stor värde- och marknadspotential. Bolaget har beviljats patent i USA och Australien för användning av CS1. Det godkända amerikanska patentet ger Cereno Scientific plattformen för en signifikant marknadspotential i USA – världens största läkemedelsmarknad – en marknad som för läkemedelsbehandling av trombos enskilt uppskattas omsätta cirka 10 miljarder USD årligen och fortsatt växer.

Breddning av pipeline
I mars 2019 förvärvdes substansen CS014 från Emeriti Bio AB, en substans som Cereno Scientific tillsammans med Emeriti Bio kommer fortsätta utveckla gemensamt. I december 2019 breddade Cereno Scientific ytterligare sin portfölj genom förvärvet av CS036 från Inorbit Therapeutics AB. Förvärven av CS014 och CS036, två HDAC-inhibitorer i preklinisk fas, innebär att Cereno Scientific har en portfölj av läkemedelskandidater med potential för fler indikationer inom kardiovaskulära sjukdomar.

Verksamheten
Cereno Scientific utvecklar en pipeline av molekyler för epigenetisk modulering av hjärt- och kärlsjukdomar och sällsynta sjukdomar för att tillgodose betydande ouppfyllda kliniska behov. Cereno Scientific har som målsättning att ta fram en plattform för läkemedelskandidater inom epigenetisk modulering genom ”HDAC-inhibition” (Histone DeACetylase-inhibition).

Cereno Scientifics första program, CS1, förväntas ge en möjlighet till effektiv preventiv blodproppsbehandling och lägre risk för allvarliga blödningsbiverkningar än vad som är fallet med dagens behandlingar med blodförtunnande läkemedel. CS1 är en innovativ formulering av en känd substans och bedöms därför ha en relativ kort utvecklingstid till färdigt läkemedel. Cereno Scientifics behandlingskoncept är baserat på många års forskning och bevis för effekt finns i experimentella studier i djur, i human¬studier och i epidemiologiska studier, i de senare har man sett minskad risk för både hjärtinfarkt och stroke. CS1 har en unik verkningsmekanism, ett möjligt brett indikationsfönster till stora blodproppsrelaterade folksjukdomar och därmed en stor marknadspotential. Vidare har Cereno Scientific vidgat framtidsplanerna för CS1 genom att utöka dess potentiella målindikationer. Utöver förmåga att förebygga trombos, har man identifierat möjligheter för CS1 att hämma – eller till och med minska redan etablerad – fibrosutveckling. Det öppnar för ytterligare sjukdomsvinster vid kardiovaskulära indikationer såsom förmaksflimmer, hjärtsvikt, kroniska njurskador och ett antal sällsynta trombossjukdomar med signifikant fibrosbildning. Parallellt med utvecklingen av CS1 utvecklar Cereno Scientific CS014 och CS036, två molekyler i preklinisk fas. Bolaget har huvudkontor och bedriver utvecklingsverksamhet i AstraZenecas BioVentureHub. För ytterligare information, se www.cerenoscientific.se.

Bolagsstruktur och aktieinnehav
Den 20 december 2019 bildades ett dotterbolag i USA, Cereno Scientific Inc. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Cereno Scientific AB. Under 2019 bedrevs det inte någon verksamhet i dotterbolaget.

Aktien
Cereno Scientifics aktie noterades på Spotlight Stock Market den 22 juni 2016. Spotlight Stock Market är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight Stock Market driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en reglerad marknad. Cereno Scientifics aktiekapital var per balansdagen den 31 december 2019 fördelat på 40 219 312 stycken aktier. Bolaget har två aktieslag (varav 722 248 stycken A-aktier). A-aktien ger tio (10) röster per aktie. Varje B-aktie ger en (1) röst per aktie. Varje aktie medför lika rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat. Aktiens kvotvärde (aktiekapital dividerat med antal aktier) uppgår till 0,10 SEK.

Teckningsoptioner av serie 2016/2019
På årsstämma den 29 januari 2016 beslutades att genom en riktad emission utge 325 289 teckningsoptioner (serie 2016/2019) berättigande till teckning av 325 289 aktier av serie B. Under det tredje kvartalet 2017 återköpte bolaget 65 058 teckningsoptioner till samma kurs som de emitterades för. De återköpta teckningsoptionerna har makulerats och av de ursprungliga 325 289 teckningsoptionerna kvarstår nu 260 231 stycken. Efter den genomförda företrädesemissionen i juni 2019 uppgår det omräknade antalet aktier som optionerna berättigar till 275 736 stycken och den omräknade teckningskursen uppgår till 5,66 SEK. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av aktier av serie B under perioden 1 mars 2019 – 1 december 2020. För information avseende innehavare av teckningsoptioner hänvisas till Noteringsmemorandum.

Teckningsoptioner tillhörande konvertibellån
Finansieringsavtalet med European High Growth Opportunities Securitization Fund som avslutades den 1 mars 2019 bestod av konvertibellån och tillhörande teckningsoptioner. Bolaget har inte kvar några utestående konvertibellån. Antalet utestående teckningsoptioner per balansdagen den 31 december 2019 var 2 247 569 stycken. Efter den genomförda företrädesemissionen i juni 2019 uppgår det omräknade antalet aktier som optionerna berättigar till 2 270 044 stycken. Av optionerna har 1 142 306 stycken en löptid om 5 år från respektive registreringsdatum med teckningskurser mellan 3,60 och 8,40 SEK. De 1 105 263 teckningsoptionerna som emitterades den 1 mars 2019 har en teckningskurs om 1,90 SEK och en löptid om 6 år med en lock-up period under det första året där optionerna inte får säljas eller utnyttjas.

Teckningsoptioner av serie OP 2018/2022
På extra bolagsstämma den 23 oktober 2018 beslutades att utge 647 256 tecknings- och/eller personaloptioner (serie OP 2018/2022) berättigande till teckning av 647 256 aktier av serie B. 323 628 av tecknings- och/eller personaloptionerna har en teckningskurs om 15,00 SEK per option och 323 628 av tecknings- och/eller personaloptionerna har en teckningskurs på 30,00 SEK per option. 617 256 teckningsoptioner har makulerats under det andra kvartalet 2019 utan kostnad för bolaget varefter 30 000 teckningsoptioner är utestående. Efter den genomförda företrädesemissionen i juni 2019 uppgår det omräknade antalet aktier som optionerna berättigar till 31 787 st. Av de 30 000 utestående teckningsoptionerna har nu 15 000 stycken en omräknad teckningskurs om 14,16 SEK och 15 000 stycken har en omräknad teckningskurs om 28,31 SEK. Optionerna kan utnyttjas för teckning av aktier av serie B under perioden 24 juli 2022 – 23 oktober 2022.

Teckningsoptioner av serie 2019/2023 N01 och serie 2019/2023 S01
På extra bolagsstämma den 28 augusti 2019 beslutades att utge 650 000 teckningsoptioner, varav 450 000 stycken avser nyckelpersoner (serie 2019/2023 N01) och 200 000 avser operativa styrelseledamöter (serie 2019/2023 S01) berättigande till teckning av totalt 650 000 aktier av serie B. Teckningsoptionerna har en teckningskurs om 15,26 SEK per option och kan utnyttjas för teckning av aktier av serie B under perioden 1 april 2023 – 31 oktober 2023.

Teckningsoptioner av serie 2019/2023 SAB01
Den 6 september 2019 beslutades att bolaget ska emittera 300 000 teckningsoptioner till medlemmar av bolagets vetenskapliga råd (serie 2019/2023 SAB01). Teckningsoptionerna har en teckningskurs om 15,26 SEK per option och kan utnyttjas för teckning av aktier av serie B under perioden 1 april 2023 – 31 oktober 2023.

Finansiell utveckling
Under det fjärde kvartalet har bolaget i huvudsak investerat i utvecklingen och tillverkning av kliniskt material. Vid det fjärde kvartalets utgång hade bolaget en kassabehållning om ca 26,1 MSEK och en soliditet om 93,1%.

Förslag till disposition av Cereno Scientifics resultat
Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att ingen aktieutdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

Granskning av revisor
Bokslutskommunikén har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Principer för delårsrapportens upprättande
Räkenskaperna i delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Kommande finansiella rapporter
Delårsrapport kvartal 1 2020 2020-05-14

Cereno Scientifics årsredovisning för räkenskapsåret 2019 är planerad att publiceras på bolagets hemsida, www.cerenoscientific.se, den 14 maj 2020.

Årsstämma
Årsstämman är planerad att hållas den 10 juni 2020 i Göteborg. Plats för årsstämman kommer att publiceras senast i samband med kallelsen till årsstämman.

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet.

Göteborg den 27 februari 2020,
Styrelsen och verkställande direktören för Cereno Scientific AB

Läs hela rapporten