Cereno Scientific avslutar finansieringslösning med European High Growth Opportunities Securitization Fund

1 mars, 2019

Den 18 januari 2019 meddelade Cereno Scientific (”Cereno”) att bolaget beslutat att tillsvidare pausa nedkallande av nya konvertibler i den finansieringslösning som bolaget ingått med European High Growth Opportunities Securitization Fund (”EHGOSF”). Cereno Scientific har nu beslutat att helt avsluta finansieringslösningen. Styrelsen utvärderar vidare olika alternativa finansieringslösningar för den fortsatta driften av verksamheten och den planerade fas II-studien med läkemedelskandidaten CS1.

–  Finansieringslösningen genom EHGOSF har skapat möjligheter för oss att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt fokusera på att uppnå väsentliga milstolpar för bolaget och vår läkemedelskandidat CS1. Stärkta av de positiva milstolpar som uppnåtts under 2018 – och med kommande milstolpar i åtanke – har vi beslutat att avbryta samarbetet helt. Vi bedömer att rådande förutsättningar är goda för att planera den mest gynnsamma vägen framåt för Cereno Scientific och våra aktieägare, säger Cereno Scientifics VD Sten R. Sörensen.

I samband med avslutandet av finansieringsavtalet har EHGOSF valt att påföra Cereno två stycken trancher om 3,5 MSEK vardera, totalt 7 MSEK. Cereno har framfört till EHGOSF att bolaget inte är intresserade av att utöka utestående konvertibellån ytterligare. En överenskommelse mellan parterna har därför nåtts där EHGOSF enbart tilldelas de teckningsoptioner tillhörande de två trancherna utan nya konvertibellån som de två trancherna annars hade genererat. Totalt utfärdas 1 105 263 teckningsoptioner vilka berättigar EHGOSF att teckna 1 105 263 aktier av aktieslag B till ett lösenpris om 1,9 SEK per aktie. Teckningsoptionerna utfärdas utan kostnad och har en löptid om sex år. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer Cereno att tillföras 2,1 MSEK. Inkluderat i överenskommelsen är en klausul om en lock-up period om ett år där optionerna inte får säljas eller utnyttjas. I överenskommelsen ingår även en avgift om 1 MSEK som Cereno kommer att betala EHGOSF.

Efter avbrytandet av finansieringslösningen kvarstår konvertibellån om 5,2 MSEK samt 2 247 569 teckningsoptioner. Avbrytandet av finansieringslösningen innebär att varken EHGOSF eller Cereno fortsättningsvis har rätt att påkalla nya trancher av konvertibla lån. EHGOSF har emellertid rätt att konvertera det kvarstående konvertibellånet där Cereno i sin tur kan välja att ge ut nya aktier eller att återbetala lånet kontant. Cereno absoluta ambition är att återbetala lånet kontant för att undvika att ytterligare aktier emitteras till EHGOSF.

Relaterade pressmeddelanden:

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sten R. Sörensen, VD
Tel: +46 733 74 03 74
Epost: sten.sorensen@cerenoscientific.com
www.cerenoscientific.se

Om Cereno Scientific AB
Cereno Scientific utvecklar ett nytt förebyggande läkemedel mot blodpropp som bygger på kroppens egen intelligenta propplösningsmekanism. Hjärt- och kärlsjukdomar är idag den vanligaste dödsorsaken i världen. Med nuvarande behandling föreligger stor risk för allvarliga blödningskomplikationer och på grund av låga dosnivåer resulterande i bristande effekt med stor risk att drabbas av nya blodproppar. Bolagets läkemedelskandidat CS1 förväntas ge en möjlighet till effektiv preventiv blodproppsbehandling och lägre risk för allvarliga blödningsbiverkningar än dagens behandlingar med blodförtunnande läkemedel. CS1, som är en innovativ controlled release formulering av en känd substans, bedöms ha en relativ kort utvecklingstid till färdigt läkemedel. Bolaget har huvudkontor i Göteborg, bedriver utvecklingsverksamhet i AstraZenecas BioVentureHub och utvecklas med stöd av GU Ventures. Cereno Scientifics B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan juni 2016, kortnamn: CRNO B, ISIN: SE0008241558.

Denna information är sådan information som Cereno Scientific AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 mars 2019.

Läs PDF