Cereno Scientific genomför riktad emission till garanter i företrädesemissionen som övertecknades

28 juni, 2019

Cereno Scientific AB (publ) (”Cereno Scientific” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission om 19 181 302 B-aktier vars utfall offentliggjordes den 13 juni 2019 (”Företrädesemissionen”). I samband med detta genomförs en riktad emission i enlighet med garantiavtal till de garanter i Företrädesemissionen som valt att erhålla garantiersättningen i form av aktier (”Ersättningsemissionen”). Teckningskursen i Ersättningsemissionen är fastställd till 3,15 SEK per aktie och betalning sker genom kvittning av fordran.

Som kommunicerades i samband med Företrädesemissionen hade garanterna möjligheten att välja garantiersättning i form av kontanter eller aktier. Ett antal garanter har valt att erhålla garantiersättningen i form av nyemitterade aktier av serie B i Bolaget. Med anledning av detta har styrelsen, med bemyndigande från årsstämman den 19 juni 2019, beslutat om en riktad emission om totalt 132 571 aktier av serie B till garanterna.

Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i Ersättningsemissionen är att uppfylla Bolagets åtaganden gentemot garanterna till följd av ingångna garantiavtal.

Betalning ska ske genom kvittning av fordran på Bolaget, som utgörs av respektive garants garantiersättning. Teckningskursen har fastställts till 3,15 SEK per aktie, vilket är den volymvägda genomsnittskursen för Cereno Scientifics aktie av serie B under teckningsperioden från den 23 maj till den 7 juni 2019. Genom Ersättningsemissionen kommer antal aktier i Cereno Scientific att öka med 132 571 aktier av serie B till totalt 40 219 312 aktier, varav 722 248 aktier av serie A och 39 497 064 aktier av serie B. Aktiekapitalet kommer genom Ersättningsemissionen att öka med 13 257,10 SEK till totalt 4 021 931,20 SEK. Utspädningen med anledning av den riktade emissionen uppgår till 0,33 procent.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Bolaget i samband med företrädesemissionen. Legal rådgivare i transaktionen har MAQS Advokatbyrå agerat.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Brodén – CFO
Tel: +46 768 66 77 87
E-mail: info@cerenoscientific.com
www.cerenoscientific.se

Om Cereno Scientific AB
Cereno Scientific utvecklar förebyggande läkemedel mot blodpropp som bygger på kroppens egen intelligenta propplösningsmekanism. Hjärt- och kärlsjukdomar är idag den vanligaste dödsorsaken i världen. Med nuvarande behandling föreligger stor risk för allvarliga blödningskomplikationer och på grund av låga dosnivåer resulterande i bristande effekt med stor risk att drabbas av nya blodproppar. Bolagets läkemedelskandidat CS1 förväntas ge en möjlighet till effektiv preventiv blodproppsbehandling och lägre risk för allvarliga blödningsbiverkningar än dagens behandlingar med blodförtunnande läkemedel. CS1, som är en innovativ controlled release formulering av en känd substans, bedöms ha en relativ kort utvecklingstid till färdigt läkemedel. Parallellt med utvecklingen av CS1 utvecklar Cereno Scientific CS014, en substans i preklinisk fas med lovande och innovativa egenskaper inom kardiovaskulära sjukdomar. Bolaget har huvudkontor i Göteborg, bedriver utvecklingsverksamhet i AstraZenecas BioVentureHub och utvecklas med stöd av GU Ventures. Cereno Scientifics B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan juni 2016, kortnamn: CRNO B, ISIN: SE0008241558.

Denna information är sådan information som Cereno Scientific AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juni 2019.

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna aktier i Cereno Scientific och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Cereno Scientific kommer endast att ske genom prospekt.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan eller Kanada eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig.

Varken teckningsrätter, betalda tecknades aktier (”BTA”), nyemitterade aktier eller teckningsoptioner har rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga teckningsrätter, BTA, nyemitterade aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i något annat land där Företrädesemissionen eller distribution av pressmeddelandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att ytterligare prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt.

Det finns ingen avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA och de värdepapper som ges ut i Företrädesemissionen kommer inte att erbjudas till allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Cereno Scientifics aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Cereno Scientific lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

Läs PDF

Kalender

3rd annual Anti-Fibrotic Drug Development Summit (AFDD) 2019-11-18 - 2019-11-20

16th Global Cardiovascular Clinical Trialists Forum 2019-12-05 - 2019-12-07

LeadingBiotech: East/West CEO 2020-01-11 - 2020-01-12

Biotech Showcase™ 2020 2020-01-13 - 2020-01-15

Mer om oss...

Prenumerera på nyheter

Följ oss på LinkedIn

Följ oss på Twitter

Integritetspolicy

Vi är stolta att stödja World Thrombosis Day.
Läs mer här.