Historia

Bolaget grundades i april 2012 av Professor Sverker Jern, Docent Niklas Bergh och Pia Larsson PhD. Därutöver rekryterades Docent Björn Dahlöf och Medicine doktor Jonas Faijerson Säljö tidigt till Bolaget. GU Ventures AB, som är ett holdingbolag inriktat på företag i tidig utvecklingsfas sprungna ur forskning vid Göteborgs Universitet, investerade i april 2012 i en nyemission. Första rapporten om HDAC (Histone Deacetylase) hämmares reglering av t-PA publiceras1. Rapporten visade tydligt att HDAC-hämmare kraftigt reglerar produktionen av t-PA. I augusti 2012 inleds djurstudier och den första studien på friska frivilliga människor.

Under hösten 2014 förstärktes styrelsen med Catharina Bäärnhielm och Sten R Sörensen som båda har lång och gedigen erfarenhet av läkemedelsutveckling, inte minst inom utveckling och kommersialisering av läkemedel för behandling av hjärt-kärlsjukdomar. I maj 2014 publiceras data från en experimentell hjärtinfarktstudie på gris2 som visar att förbehandling med valproinsyra ökar frisättningskapaciteten av t-PA i hjärtats kranskärl. I oktober 2014 publiceras resultat från en studie på friska människor som fått behandling med valproinsyra där den oväntade upptäckten görs att valproinsyra även sänker PAI-1 nivåerna i blod3. PAI-1 är den viktigaste hämmaren av fibrinolysen. I mars 2015 publiceras resultat från en studie på människor som tidigare haft hjärtinfarkt där valproinsyra sänker PAI-1 nivåerna i blod och ökar frisättningskapaciteten av t-PA4.

I juli 2015 erhålls godkännande från Läkemedelsverket och Etikprövningsnämnden i Göteborg för att inleda den tredje studien i människa. Den primära målsättningen i denna studie är att fördjupa kunskaperna kring valproinsyras reglerande effekter på PAI-1. I september engageras styrelseledamoten Sten R Sörensen som VD och samtidigt utnämns, Niklas Bergh, till Chief Scientific Officer. I november beslutade styrelsen att Bolaget skall inleda processen med att anskaffa ytterligare kapital och under första halvåret 2016, notera Cereno Scientifics aktie. Catharina Bäärnhielm valdes till ny styrelseordförande och Niklas Bergh till suppleant. I december engageras Karin Wåhlander som har lång erfarenhet av läkemedelsutveckling inom trombosområdet, som Vice President R&D. Under perioden 2011 – 2015 har cirka 12,2 Mkr investerats i den utveckling som Cereno Scientific bedriver.

I januari 2016 ingicks avtal med Galenica AB om utvecklingsarbete kring en ny formulering av valproinsyra, namngiven CS1. Cereno Scientific har fram till idag genomfört experimentella prekliniska studier och två tidiga humanstudier. För närvarande fokuserar Bolaget på genomförandet av den tredje kliniska studien. Denna studie är viktig inför det fortsatta utvecklingsarbetet av en unik formulering av valproinsyra, namngiven till CS1.

Under februari och mars 2016 genomfördes en riktad emission om 8,5 MSEK som övertecknades kraftigt. Emissionen genomfördes med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt och riktades till en begränsad krets av investerare. Emissionen genomfördes som ett led i förberedelserna inför notering av Bolagets aktie på AktieTorget under det andra kvartalet 2016. I februari genomfördes en riktad emission om 2,7 Mkr till Galenica AB vilket tillförde Cereno Scientific ytterligare utvecklingskapital samt en ny aktieägare av strategisk betydelse för Bolaget.


  1. Role of histone acetylation in the stimulatory effect of valproic acid on vascular endothelial tissue-type plasminogen activator expression. Larsson et al. 2012.
  2. Histone deacetylase inhibitor treatment increases coronary t-PA release in a porcine ischemia model. Svennerholm et al. 2014.
  3. Profibrinolytic effect of the epigenetic modifier valproic acid in man. Saluveer et al. 2014.
  4. Histone deacetylase inhibition enhances tissue plasminogen activator release capacity in atherosclerotic man. Svennerholm et al. 2015.