Ledningsgrupp

Sten R. Sörensen - Chief Executive Officer

Född 1959. Verkställande direktör i Cereno Scientific sedan september 2015. Sörensen har en omfattande erfarenhet inom läkemedelsindustri, biotech, finans samt styrelsearbete.. Sörensen har tidigare bl a varit Head of International Marketing Operations, Monsanto (GD Searle) och Global Marknadschef för Secondary Prevention Products, Cardiovasculars, AstraZeneca. Sörensen har tidigare initierat och lett två banbrytande preventiva överlevnadsstudier vid hjärtsvikt; MERIT-HF och RALES till globalt kommersiellt genomslag.


Niklas Bergh - Chief Scientific Officer

Född 1979. Bergh är styrelsesuppleant i Cereno Scientific AB sedan november 2015. Bergh är ansvarig för R&D programmet och är Cereno Scientifics Chief Scientific Officier (CSO). Bergh är Docent i experimentell kardiologi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Bergh är specialist i internmedicin och ST-läkare inom kardiologi. Bergh arbetar som specialistläkare på kardiologen, Sahlgrenska Universitetssjukhusetoch är expert på kroppens inneboende försvarssystem mot blodproppar. Bergh har mångårig erfarenhet från experimentell och klinisk forskning med huvudsakligt fokus på att förstå och stimulera kroppens inneboende försvarssystem mot blodproppar. Bergh är en av grundarna till Cereno Scientific AB.


Björn Dahlöf - Cheif Medical Officer

Född 1953. Styrelseledamot i Cereno Scientific AB sedan starten av Bolaget i april 2012 och Cheif Medical Officer sedan september 2018. Dahlöf har praktiserat Allmän Internmedicin vid Sahlgrenska sjukhuset i över 35 år och är Docent i Kardiovaskulär Prevention vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet. Dahlöf har omfattande erfarenhet i kardiovaskulär forskning, farmakologi, läkemedelsutveckling och kliniska prövningar (alla faser) och har föreläst inom dessa områden internationellt. Dahlöf har under många år varit rådgivare till små och stora läkemedelsbolag avseende läkemedelsutveckling i alla faser från preklinisk utveckling till större studier efter registrering. Dahlöf har initierat och lett flera större nationella och multinationella mortalitets och morbiditetsstudier som haft betydelse för riktlinjer inom kardiovaskulär prevention och totalt har Dahlöf publicerat omkring 400 st vetenskapliga arbeten i ansedda vetenskapliga tidskrifter. Dahlöf har vidare stor erfarenhet från uppstart och drivande av mindre bolag inom läkemedelsutveckling och klinisk prövning.


Daniel Brodén - Chief Financial Officer

Född 1986, är sedan maj 2019 Chief Financial Officer i Cereno Scientific, innan dess tf CFO sedan 2maj 2018. Brodén har en kandidatexamen med inriktning mot företagsekonomi från Uppsala universitet samt en magisterexamen med inriktning mot redovisning och revision från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Brodén var tidigare ekonomichef för portföljbolagen hos GU Ventures och har tidigare arbetat som revisor hos Frejs Revisorer samt hos PwC på avdelningen Financial Services.


Jan-Peter Idström - Senior Director Development

Född 1956. Senior Director Development i Cereno Scientific sedan september 2017. Idström har lång erfarenhet från olika seniora roller inom läkemedelsindustrin och medicinteknik, bl.a. från AstraZeneca och Vitrolife. Idströms erfarenheter täcker alla utvecklingsfaser från idé till färdig produkt. Han har en omfattande erfarenhet av forsknings- och utvecklingsarbete för produkter inom både mag-tarm sjukdomar (ex Losec® och Nexium®) och trombos/hemostas. Vidare har han varit chef för Klinisk Farmakologi och Experimentell Medicin på AstraZeneca. Idström har under de senaste åren arbetat med stöd till nystartade bolag inom Life Science, samt att öka samarbetet mellan industri, sjukvård och akademi. Idström är Filosofie Doktor i Biokemi.


Jonas Faijerson Säljö - Chief Intellectual Property Officer

Född 1977. Styrelseledamot i Cereno Scientific AB sedan Bolagets start i april 2012 och Chief Intellectual Property Officer sedan juni 2019. Faijerson Säljö är Medicine doktor i Neurobiologi och legitimerad apotekare. Forskningsbakgrund inom stroke-området med bred erfarenhet av kommersialisering av medicinska innovationer. Betydande kunskap inom immaterialrätt och affärsutveckling med erfarenhet från ett stort antal företag i Life Science området. Nuvarande anställning som Senior IP Business Consultant och VD på Synergon AB.