Styrelse

Catharina Bäärnhielm - Styrelseordförande

Född 1952. Styrelseordförande i Cereno Scientific sedan november 2015 har lång erfarenhet från olika seniora roller inom läkemedelsindustrin, senast som VP och Global Projektledare vid AstraZeneca. Bäärnhielms erfarenheter täcker alla faser i utvecklingskedjan, från ide till färdigt läkemedel. Bäärnhielm har en omfattande erfarenhet av globala forsknings- och utvecklings strategier för både små molekyler och biologiska läkemedel inom olika sjukdomsområden. Bäärhielm har varit chef för en stor forskningsorganisation och har omfattande erfarenhet av att driva samarbeten mellan industrin och akademin. Bäärnhielm är ordförande i styrelsen för CerenoScientific AB och ledamot av GU Ventures styrelse. Bäärnhielm är apotekare och PhD i farmakokinetik och läkemedelsmetabolism.


Björn Dahlöf - Styrelseledamot

Född 1953. Styrelseledamot i Cereno Scientific AB sedan starten av Bolaget i april 2012 och Cheif Medical Officer sedan september 2018. Dahlöf har praktiserat Allmän Internmedicin vid Sahlgrenska sjukhuset i över 35 år och är Docent i Kardiovaskulär Prevention vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet. Dahlöf har omfattande erfarenhet i kardiovaskulär forskning, farmakologi, läkemedelsutveckling och kliniska prövningar (alla faser) och har föreläst inom dessa områden internationellt. Dahlöf har under många år varit rådgivare till små och stora läkemedelsbolag avseende läkemedelsutveckling i alla faser från preklinisk utveckling till större studier efter registrering. Dahlöf har initierat och lett flera större nationella och multinationella mortalitets och morbiditetsstudier som haft betydelse för riktlinjer inom kardiovaskulär prevention och totalt har Dahlöf publicerat omkring 400 st vetenskapliga arbeten i ansedda vetenskapliga tidskrifter. Dahlöf har vidare stor erfarenhet från uppstart och drivande av mindre bolag inom läkemedelsutveckling och klinisk prövning.


Jonas Faijerson Säljö - Styrelseledamot

Född 1977. Styrelseledamot i Cereno Scientific AB sedan Bolagets start i april 2012 och Chief Intellectual Property Officer sedan juni 2019. Faijerson Säljö är Medicine doktor i Neurobiologi och legitimerad apotekare. Forskningsbakgrund inom stroke-området med bred erfarenhet av kommersialisering av medicinska innovationer. Betydande kunskap inom immaterialrätt och affärsutveckling med erfarenhet från ett stort antal företag i Life Science området. Nuvarande anställning som Senior IP Business Consultant och VD på Synergon AB.


Sverker Jern - Styrelseledamot

Född 1954. Styrelseledamot i Cereno Scientific AB sedan 12 april 2012. Jern är professor i Kardiovaskulär fysiologi vid Göteborgs universitet och överläkare i Klinisk fysiologi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Det är Jerns forskargrupp vid Wallenberglaboratoriet för Kardiovaskulär och Metabol forskning vid Sahlgrenska akademin, Göteborg, som har upptäckt de molekylära mekanismer som styr kroppens inneboende skydd mot blodproppar. Dessa grundforskningsresultat ligger till grund för den nya behandling som Cereno Scientific utvecklar och ämnar lanserar. Jern har publicerat omkring 150 vetenskapliga arbeten i ansedda vetenskapliga tidskrifter och har också utvecklat och givit ut medicinska läroböcker och interaktiva utbildningsprogram. Jern har också varit huvudansvarig för EKG-analysen i flera av de största internationella kardiovaskulära interventionsstudierna. Jern är en av grundarna till Cereno Scientific AB.


Anders Svensson - Styrelseledamot

Född 1951. Styrelseledamot i Cereno Scientific sedan oktober 2018. Legitimerad läkare, medicine doktor och docent och har över 20 års erfarenhet av akademisk medicin med vetenskapligt fokus på hjärt-kärlsjukdomar. Efter sin tid inom akademien flyttade Svensson till AstraZeneca där han som Vice President blev ansvarig för klinisk utveckling av hjärta-kärl- och senare även mag- och tarmläkemedel. 2007 flyttade Svensson till Schweiz för att leda den globala kliniska utvecklingen av läkemedel inom diabetes och hjärta- och kärlområdet i ett av värdens största läkemedelsföretag, F. Hoffmann-LaRoche. Efter nära 20 år på ledande positioner i den globala läkemedelsindustrin, med ledningsansvar för grupper i Europa, USA och Kina, har Svensson stor erfarenhet av internationell läkemedelsutveckling och ett stort kontaktnät. Han har närmare 100 publikationer och är för närvarande konsult och styrelseledamot i Tikomed AB.


Klementina Österberg - Styrelseledamot

Klementina Österberg, född 1975, är VD för GU Ventures AB, Göteborgs universitets holdingbolag. GU Ventures AB driver en inkubator och investerar i kommersialiseringen av innovationer. Österberg har examen i företagsekonomi och arbetar aktivt med finansiering, företagsetableringar och bolagsledning i företagen inom GU Ventures AB:s sfär. Tidigare uppdrag inkluderar affärsplantävlingen Venture Cup, olika Volvobolag, Daimler Chrysler och Geveko Industries.


Niklas Bergh - Styrelsesuppleant

Född 1979. Bergh är styrelsesuppleant i Cereno Scientific AB sedan november 2015. Bergh är ansvarig för R&D programmet och är Cereno Scientifics Chief Scientific Officier (CSO). Bergh är Docent i experimentell kardiologi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Bergh är specialist i internmedicin och ST-läkare inom kardiologi. Bergh arbetar som specialistläkare på kardiologen, Sahlgrenska Universitetssjukhusetoch är expert på kroppens inneboende försvarssystem mot blodproppar. Bergh har mångårig erfarenhet från experimentell och klinisk forskning med huvudsakligt fokus på att förstå och stimulera kroppens inneboende försvarssystem mot blodproppar. Bergh är en av grundarna till Cereno Scientific AB.


Jan Pilebjer - Styrelsesuppleant

Jan Pilebjer, född 1954 som i grunden har en ekonomexamen från Uppsala Universitet, är affärsrådgivare och Business Intelligence Officer vid GU Ventures AB. Pilebjer har arbetat i stora världsomspännande bolag samt har startat och drivit mindre entreprenörsföretag inom såväl diagnostik- som läkemedelsområdena. Bland Pilebjers internationella och industriella erfarenheter kan nämnas företag som Baxter Healthcare Inc., Nycomed AS, KabiVitrum AB, Medirox AB, Biopool AB och Upjohn AB och där han haft sin bas i länder som Schweiz, USA och Danmark.