Cereno Scientifics nyemission övertecknad och övertilldelningsemission utnyttjas till fullo

13 juni, 2019

Cereno Scientific AB (publ) (”Cereno Scientific” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av B-aktier om 55,6 MSEK som offentliggjordes den 12 april 2019 och godkändes på extra bolagsstämman den 15 maj 2019. Företrädesemissionen har tecknats till totalt 109,5 procent där cirka 61,1 procent tecknades med stöd av teckningsrätter och cirka 48,4 procent tecknades utan stöd av teckningsrätter. Genom företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 55,6 MSEK före emissionskostnader. Övertilldelningsemissionen utnyttjades till 100 procent och tillför därmed Bolaget cirka 5 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna uppgår till cirka 10,1 MSEK vilket inkluderar ersättning till garanter.

Tilldelning av B-aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med vad som angivits i prospektet. Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom utskickad avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Genom företrädesemissionen kommer aktiekapitalet i Cereno Scientific att öka med 1 918 130,20 SEK genom utgivande av 19 181 302 B-aktier. Efter nyemissionen kommer aktiekapitalet i Bolaget att uppgå till 3 836 260,40 SEK och antalet aktier kommer att uppgå till totalt 38 362 604 aktier fördelat på 722 248 A-aktier och 37 640 356 B-aktier, efter registrering hos Bolagsverket av företrädesemissionen.

Övertilldelningsemissionen som Bolagets styrelse bemyndigades att besluta om har tecknats till totalt 100 procent. Genom övertilldelningsemissionen kommer aktiekapitalet i Cereno Scientific att öka med ytterligare 172 413,70 SEK genom utgivande av 1 724 137 B-aktier, efter registrering hos Bolagsverket av övertilldelningsemissionen.

Efter företrädesemission och övertilldelningsemission kommer aktiekapitalet i Bolaget att uppgå till 4 008 674,10 SEK och antalet aktier kommer att uppgå till totalt 40 086 741 aktier fördelat på 722 248 A-aktier och 39 364 493 B-aktier, efter registrering hos Bolagsverket av företrädesemissionen och övertilldelningsemissionen.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Bolaget i samband med företrädesemissionen. Legal rådgivare i transaktionen har MAQS Advokatbyrå agerat.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Brodén – CFO
Tel: +46 768 66 77 87
E-mail: info@cerenoscientific.com
www.cerenoscientific.se

Om Cereno Scientific AB
Cereno Scientific utvecklar förebyggande läkemedel mot blodpropp som bygger på kroppens egen intelligenta propplösningsmekanism. Hjärt- och kärlsjukdomar är idag den vanligaste dödsorsaken i världen. Med nuvarande behandling föreligger stor risk för allvarliga blödningskomplikationer och på grund av låga dosnivåer resulterande i bristande effekt med stor risk att drabbas av nya blodproppar. Bolagets läkemedelskandidat CS1 förväntas ge en möjlighet till effektiv preventiv blodproppsbehandling och lägre risk för allvarliga blödningsbiverkningar än dagens behandlingar med blodförtunnande läkemedel. CS1, som är en innovativ controlled release formulering av en känd substans, bedöms ha en relativ kort utvecklingstid till färdigt läkemedel. Parallellt med utvecklingen av CS1 utvecklar Cereno Scientific CS014, en substans i preklinisk fas med lovande och innovativa egenskaper inom kardiovaskulära sjukdomar. Bolaget har huvudkontor i Göteborg, bedriver utvecklingsverksamhet i AstraZenecas BioVentureHub och utvecklas med stöd av GU Ventures. Cereno Scientifics B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan juni 2016, kortnamn: CRNO B, ISIN: SE0008241558.

Denna information är sådan information som Cereno Scientific AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juni 2019.

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna aktier i Cereno Scientific och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Cereno Scientific kommer endast att ske genom prospekt.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan eller Kanada eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig.

Varken teckningsrätter, betalda tecknades aktier (”BTA”), nyemitterade aktier eller teckningsoptioner har rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga teckningsrätter, BTA, nyemitterade aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i något annat land där Företrädesemissionen eller distribution av pressmeddelandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att ytterligare prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt.

Det finns ingen avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA och de värdepapper som ges ut i Företrädesemissionen kommer inte att erbjudas till allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Cereno Scientifics aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Cereno Scientific lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

Läs PDF