Begränsningar med nuvarande terapi

Nuvarande behandlingsregimer mot blodpropp, både i det akuta skedet och som förebyggande behandling är läkemedel som hämmar koagulationen och/eller trombocyterna. Alla dagens behandlingsalternativ leder till ett konstant lättblödande tillstånd hos patienten som är förknippat med allvarliga biverkningar i form av blödnings-komplikationer. På grund av risken för blödningskomplikationer kan inte dessa läkemedel användas i tillräckligt höga doser eller inte alls för att ge optimalt skydd mot blodproppar. Detta resulterar i att patienten trots given behandling har en fortsatt hög risk att drabbas av blodproppar.

Hos friska individer kan kroppen reglera utvecklingen av blodproppar mycket exakt så att de begränsas till att bara reparera kärlskador för att undvika eller snabbt stoppa en blödning utan att täppa till blodkärlet. Detta sker genom att kroppen reglerar såväl blodproppsuppbyggnad som nedbrytning. Hos individer med riskfaktorer för hjärtinfarkt och stroke (t.ex. diabetes, fetma och högt blodtryck) är denna balans rubbad och individerna har en överaktivitet i de blodproppsbildande systemen och en underaktivitet i de blodproppsupplösande systemen.

Detta är ett stort kliniskt problem för dagens sjukvård. Många av patienterna som har störst risk att drabbas av blodproppar är också de som är skörast och har störst risk att drabbas av blödningskomplikationer. Detta medför att många patienter som har behov av ”blodförtunnande” medicinering inte får sådan överhuvudtaget eller i för låg dos p g a att risken för blödningskomplikationer bedöms för hög. Suboptimalt doserade antitrombotiska läkemedel ger därför ett otillräckligt skydd mot blodproppar, vilket medför att antalet fall av stroke eller hjärtinfarkter blir fler än med effektivare terapi samtidigt som det föreligger en signifikant ökad risk för allvarliga blödningskomplikationer under den ofta livslånga behandlingstiden med dessa läkemedel.