Företrädesemission 2019

Cereno Scientific AB beslutade den 12 april 2019 om en emission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare.

Anmälningssedlar och annan information om Företrädesemissionen kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.cerenoscientific.com, samt på Mangolds hemsida, www.mangold.se, från och med den 23 maj 2019. Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter är den 21 maj 2019. Teckningsperioden löper från den 23 maj till och med den 7 juni 2019.

Prospektet offentliggjordes den 20 maj 2019 och finns att läsa här.

Tillägg till prospekt offentliggjordes den 4 juni 2019 och finns att läsa här.

Inbjudan till teckning av aktier i Cereno Scientific finns här.