Kallelse till årsstämma i Cereno Scientific AB (publ)

8 maj, 2020

Aktieägarna i Cereno Scientific AB (publ), org. nr 556890-4071, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 10:e juni 2020 kl. kl. 11.00 i Gula salongen i Göteborgs universitets lokaler på Universitetsplatsen 1 i Göteborg. Registrering till årsstämman börjar kl. 10.45.

Med anledning av spridningen av det nya coronaviruset (Covid-19) vidtas ett antal förändringar vad gäller genomförandet av årsstämman. Det innebär att det inte kommer att serveras någon mat eller förfriskningar samt att VD Sten R. Sörensen och delar av styrelsen inte kommer att närvara personligen utan deltar via länk.

Anmälan

Aktieägare, som önskar delta vid stämman, ska

dels     vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 3 juni 2020,

dels     anmäla sitt deltagande per brev under adressen Cereno Scientific AB ”Årsstämma 2020”, BioVentrueHub, Pepparedsleden 1, 431 83 Mölndal, eller till info@cerenoscientific.com, senast onsdagen den 3 juni 2020.

Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt antal biträden (högst två).

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste direktregistrera aktierna i aktieboken hos Euroclear Sweden AB för att få delta på stämman. Sådan omregistrering måste vara verkställd per onsdagen den 3 juni 2020. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Aktieägare som önskar företrädas av ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas genom bolaget och finns även tillgängligt på bolagets hemsida, www.cerenoscientific.se. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person ska bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling.

 

Ärenden på stämman

Förslag till dagordning

 • Stämman öppnas;
 • Val av ordförande vid stämman;
 • Upprättande och godkännande av röstlängd;
 • Val av sekreterare samt en eller två protokolljusterare;
 • Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;
 • Godkännande av dagordning;
 • Anförande av verkställande direktören;
 • Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse;
 • Beslut om:
  1. fastställande av resultaträkning och balansräkning;
  2. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
 • Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter;
 • Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden;
 • Val av styrelse och revisor;
 • Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler;
 • Beslut om justeringsbemyndigande
 • Stämmans avslutande.

 

Styrelsens beslutsförslag

Nedan förslag lämnas av styrelsen i bolaget.

2.Val av ordförande vid stämman

Till stämmans ordförande föreslås att styrelsens ordförande Catharina Bäärnhielm utses.

9b. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att balanserade vinstmedel balanseras i ny räkning.

 1. Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler

Föreslås att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid utnyttjandet av bemyndigandet ska teckningskursen och övriga villkor vara marknadsmässiga, med beaktande av marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Antalet aktier som ska kunna emitteras respektive antalet aktier som ska kunna tecknas med stöd av optionsrätt till nyteckning av aktier respektive antalet aktier som konvertibler ska berättiga konvertering till ska sammanlagt uppgå till högst sådant antal som ryms inom bolagsordningens gränser om aktieantal vid full teckning, full konvertering respektive fullt utövande av optionsrätter.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av bolagets produkter och/eller förvärv av verksamheter, bolag eller del av bolag, och/eller att möjliggöra en breddning av ägarbasen i bolaget.

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Aktieägares beslutsförslag

Nedan förslag lämnas av aktieägare i bolaget representerande 17 procent av aktierna, motsvarande 28 procent av rösterna.

 1. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter

Föreslås att antalet styrelseledamöter i bolaget ska vara sex och att två styrelsesuppleanter ska väljas, samt att bolaget ska ha en revisor och att inga revisorssuppleanter ska väljas.

 1. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

Föreslås att arvode till styrelsen för tiden från förevarande årsstämma intill nästa årsstämma utgår med 141 900 SEK till styrelsens ordförande, motsvarande tre prisbasbelopp; med 94 600 SEK till den till ägarna oberoende ledamoten, motsvarande två prisbasbelopp; och med 47 300 SEK vardera till övriga ledamöter, motsvarande ett prisbasbelopp per person.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

 1. Val av styrelse och revisor

Föreslås omval av styrelseledamöter Catharina Bäärnhielm, Björn Dahlöf, Jonas Faijerson Säljö, Sverker Jern, Anders Svensson och Klementina Österberg.

Till styrelsesuppleanter föreslås omval av Niklas Bergh och Jan Pilebjer.

Till revisor föreslås omval av revisionsbolaget Frejs Revisorer AB. Frejs Revisorer AB har meddelat att för det fall revisionsbolaget väljs kommer Mikael Glimstedt fortsatt vara huvudansvarig revisor.

Antal aktier och röster

Per kallelsedagen finns 722 248 A-aktier med tio röster per aktie och 39 497 064 B-aktier med en röst per aktie, vilket innebär att det totala antalet aktier i bolaget är 40 219 312 och att det totala antalet röster är 46 719 544. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar

Aktieägarna har rätt till vissa upplysningar på bolagsstämman: styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, dels lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Övriga handlingar

Årsredovisning, revisionsberättelse och fullständiga förslag till beslut med därtill hörande handlingar kommer att finnas tillgängliga på bolagets adress, BioVentureHub, Pepparedsleden 1, 431 83 Mölndal, och på bolagets hemsida, www.cerenoscientific.se, från och med 27 maj 2020. Samtliga handlingar skickas till de aktieägare som begär det hos bolaget och som samtidigt uppger sin adress. Samtliga handlingar kommer även läggas fram på stämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

__________________________________________________________________________________

 

Göteborg i maj 2020

Cereno Scientific AB (publ)

Styrelsen

 

För ytterligare information, kontakta:
Daniel Brodén – CFO
Tfn: +46 768 66 77 87
E-post: info@cerenoscientific.com
www.cerenoscientific.se

Om Cereno Scientific AB
Cereno Scientific utvecklar en pipeline av förebyggande behandlingsmetoder mot hjärt- och kärlsjukdomar och sällsynta sjukdomar genom epigenetisk modulering med hjälp av HDAC-hämmare (HDACi). Företagets första program, CS1, är ett dubbelverkande antitrombotiskt fas II-läkemedel riktat mot venös trombos och prevention av stroke vid förmaksflimmer. Cereno Scientific utvärderar också potentialen för epigenetisk modulering av sällsynta sjukdomar relaterade till lungfibros, trombos, inflammation och högt blodtryck i lungkretsloppet. FDA har beviljat bolagets huvudkandidat CS1 särläkemedelsstatus för indikationen Pulmonell Arteriell Hypertension (PAH). Cereno Scientific har även ett utvecklingsprogram för HDAC-hämmare i preklinisk fas. Bolaget har sina lokaler i AstraZenecas BioVenture Hub. Cereno Scientifics B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan juni 2016, kortnamn: CRNO B, ISIN SE0008241558.

Läs PDF