Kommuniké från årsstämma i Cereno Scientific AB

13 juni, 2018

Idag, den 13 juni 2018, hölls årsstämma i Cereno Scientific AB (”Cereno”). Nedan följer en resumé av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning
Stämman beslutade att fastställa framlagd resultat‐ och balansräkning.

Resultatdisposition
Stämman beslutade om att till förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning enligt styrelsens förslag i årsredovisningen och därmed att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Ansvarsfrihet
Vid stämman beslutades om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
Stämman beslutade att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma har hållits ska bestå av sex ledamöter och två suppleanter, samt att styrelsearvode skall utgå med 227 500 kronor med 136 500 SEK, motsvarande tre prisbasbelopp, till ordförande och med 91 000 SEK, motsvarande två prisbasbelopp till den till ägarna oberoende ledamoten. Vidare utsåg stämman en revisor och beslut fattades om att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse, styrelsesuppleant och revisor
Stämman beslutade att Catharina Bäärnhielm, Klementina Österberg, Sverker Jern, Björn Dahlöf, Jonas Faijerson Säljö, samt Gunnar Olsson omväljs som ordinarie styrelseledamöter, varav den sistnämnda är den oberoende ledamoten, att Niklas Bergh omväljs som styrelsesuppleant och att Jan Pilebjer nyväljs som styrelsesuppleant. Ledamoten Thomas Pollare och suppleanten Andreas Blom avböjde omval och avtackades i årsstämman. Vidare beslutade stämman om nyval av revisor och valde Frejs Revisorer AB representerad av auktoriserade revisorn Mikael Glimstedt

Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid utnyttjandet av bemyndigandet ska teckningskursen och övriga villkor vara marknadsmässiga, med beaktande av marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Antalet aktier som ska kunna emitteras respektive antalet aktier som ska kunna tecknas med stöd av optionsrätt till nyteckning av aktier respektive antalet aktier som konvertibler ska berättiga konvertering till ska sammanlagt uppgå till högst sådant antal som ryms inom bolagsordningens gränser om aktieantal vid full teckning, full konvertering respektive fullt utövande av optionsrätter.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av bolagets produkter och/eller förvärv av verksamheter, bolag eller del av bolag, och/eller att möjliggöra en breddning av ägarbasen i bolaget.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, bemyndigades även att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket.

Beslut om bemyndigande till styrelsen, eller den styrelsen i sitt ställe utser, att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB
Stämman beslutade att styrelsen, eller den styrelsen i sitt ställe utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Göteborg, 13 juni 2018
Cereno Scientific AB (publ)
STYRELSEN

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sten R. Sörensen – VD
Tel: +46 73 374 03 74
Epost: sten.sorensen@cerenoscientific.com
www.cerenoscientific.se

Läs pressmeddelandet 

Om Cereno Scientific AB
Cereno Scientific utvecklar ett nytt förebyggande läkemedel mot blodpropp som bygger på kroppens egen intelligenta propplösningsmekanism. Hjärt- och kärlsjukdomar är idag den vanligaste dödsorsaken i världen. Med nuvarande behandling föreligger stor risk för allvarliga blödningskomplikationer vilket leder till bristande effekt och medför stor risk att drabbas av nya blodproppar. Cereno Scientifics läkemedelskandidat CS1 förväntas ge en möjlighet till effektiv preventiv blodproppsbehandling och lägre risk för allvarliga blödningsbiverkningar än dagens behandlingar med blodförtunnande läkemedel. CS1, som är en omformulering av en känd substans, bedöms ha en relativ kort utvecklingstid till färdigt läkemedel. Bolaget är Göteborgsbaserat med kontor i AstraZenecas BioVentureHub och utvecklas med stöd av GU Ventures. Cereno Scientifics B-aktie är noterad på AktieTorget sedan juni 2016, kortnamn: CRNO B, ISIN: SE0008241558.