Kommuniké från årsstämma i Cereno Scientific AB

19 juni, 2019

Idag, den 19 juni 2019, hölls årsstämma i Cereno Scientific AB (”Cereno”). Nedan följer en resumé av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning
Stämman beslutade att fastställa framlagd resultat‐ och balansräkning.

Resultatdisposition
Stämman beslutade om att till förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning enligt styrelsens förslag i årsredovisningen och därmed att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.

Ansvarsfrihet
Vid stämman beslutades om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
Stämman beslutade att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma har hållits ska bestå av sex ledamöter och två suppleanter, samt att styrelsearvode totalt skall utgå med 418 500 kronor, att fördelas med 139 500 SEK, motsvarande tre prisbasbelopp, till ordförande och med 93 000 SEK, motsvarande två prisbasbelopp till den till ägarna oberoende ledamoten, och till övriga ledamöter 186 000 kr, motsvarande ett prisbasbelopp per person. Vidare utsåg stämman en revisor och beslut fattades om att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse, styrelsesuppleanter och revisor
Stämman beslutade att Catharina Bäärnhielm, Klementina Österberg, Sverker Jern, Björn Dahlöf, Jonas Faijerson Säljö, samt Anders Svensson omväljs som ordinarie styrelseledamöter, varav den sistnämnda är den oberoende ledamoten, samt att Niklas Bergh och Jan Pilebjer omväljs som styrelsesuppleanter. Stämman beslutade att till revisor omväljs Frejs Revisorer AB representerad av auktoriserade revisorn Mikael Glimstedt.

Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid utnyttjandet av bemyndigandet ska teckningskursen och övriga villkor vara marknadsmässiga, med beaktande av marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Antalet aktier som ska kunna emitteras respektive antalet aktier som ska kunna tecknas med stöd av optionsrätt till nyteckning av aktier respektive antalet aktier som konvertibler ska berättiga konvertering till ska sammanlagt uppgå till högst sådant antal som ryms inom bolagsordningens gränser om aktieantal vid full teckning, full konvertering respektive fullt utövande av optionsrätter.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av bolagets produkter och/eller förvärv av verksamheter, bolag eller del av bolag, och/eller att möjliggöra en breddning av ägarbasen i bolaget.

Beslut om bemyndigande till styrelsen, eller den styrelsen i sitt ställe utser, att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB
Stämman beslutade att styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen i sitt ställe utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Göteborg, 19 juni 2019
Cereno Scientific AB (publ)
STYRELSEN

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Brodén – CFO
Tel: +46 768 66 77 87
E-mail: info@cerenoscientific.com
www.cerenoscientific.se

Om Cereno Scientific AB
Cereno Scientific utvecklar förebyggande läkemedel mot blodpropp som bygger på kroppens egen intelligenta propplösningsmekanism. Hjärt- och kärlsjukdomar är idag den vanligaste dödsorsaken i världen. Med nuvarande behandling föreligger stor risk för allvarliga blödningskomplikationer och på grund av låga dosnivåer resulterande i bristande effekt med stor risk att drabbas av nya blodproppar. Bolagets läkemedelskandidat CS1 förväntas ge en möjlighet till effektiv preventiv blodproppsbehandling och lägre risk för allvarliga blödningsbiverkningar än dagens behandlingar med blodförtunnande läkemedel. CS1, som är en innovativ controlled release formulering av en känd substans, bedöms ha en relativ kort utvecklingstid till färdigt läkemedel. Parallellt med utvecklingen av CS1 utvecklar Cereno Scientific CS014, en substans i preklinisk fas med lovande och innovativa egenskaper inom kardiovaskulära sjukdomar. Bolaget har huvudkontor i Göteborg, bedriver utvecklingsverksamhet i AstraZenecas BioVentureHub och utvecklas med stöd av GU Ventures. Cereno Scientifics B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan juni 2016, kortnamn: CRNO B, ISIN: SE0008241558.

Läs PDF

Kalender

Nordic-American Life Science Conference 2019-12-04 - 2019-12-05

16th Global Cardiovascular Clinical Trialists Forum 2019-12-05 - 2019-12-07

LeadingBiotech: East/West CEO 2020-01-11 - 2020-01-12

Biotech Showcase™ 2020 2020-01-13 - 2020-01-15

Mer om oss...

Prenumerera på nyheter

Följ oss på LinkedIn

Följ oss på Twitter

Integritetspolicy

Vi är stolta att stödja World Thrombosis Day.
Läs mer här.