Kommuniké från extra bolagsstämma i Cereno Scientific AB (publ)

23 oktober, 2018

Idag, den 23 oktober 2018, hölls extra bolagsstämma i Cereno Scientific AB (”Cereno”) i GU Ventures lokaler på Erik Dahlbergsgatan 11 i Göteborg. Nedan följer en resumé av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Beslut om inval av ny styrelseledamot

Stämman beslutade, i enlighet med förslag från aktieägare representerande 40 procent av aktierna motsvarande 60 procent av rösterna i bolaget, att välja Anders Svensson som ny styrelseledamot samt att styrelsearvode utgår till honom med 91 000 kr (exkl. sociala avgifter) per helår.

Samtidigt avtackades Gunnar Olsson, som har valt att lämna sitt uppdrag som styrelseledamot. Han kommer att fortsätta arbeta för bolaget som rådgivare på konsultbasis. Övriga styrelseledamöter och bägge styrelsesuppleanterna kvarstår.

Anders Svensson, 66 år, är legitimerad läkare, medicine doktor och docent och har över 20 års erfarenhet av akademisk medicin med vetenskapligt fokus på hjärt-kärlsjukdomar. Efter sin tid inom akademien flyttade Svensson till AstraZeneca där han som Vice President blev ansvarig för klinisk utveckling av hjärta-kärl- och senare även mag- och tarmläkemedel. 2007 flyttade Svensson till Schweiz för att leda den globala kliniska utvecklingen av läkemedel inom diabetes och hjärta- och kärlområdet i ett av värdens största läkemedelsföretag, F. Hoffmann-LaRoche. Efter nära 20 år på ledande positioner i den globala läkemedelsindustrin, med ledningsansvar för grupper i Europa, USA och Kina, har Svensson stor erfarenhet av internationell läkemedelsutveckling och ett stort kontaktnät. Han har närmare 100 publikationer och är för närvarande konsult och styrelseledamot i Tikomed AB.

Beslut om a) utgivande av teckningsoptioner till Anders Svensson samt beslut om b) utgivande av teckningsoptioner och/eller om personaloptioner till nyckelpersoner och nyckel-aktörer (”OP 2018/2022”)

  1. a) Bolagsstämman beslutade, i enlighet med förslag från aktieägare representerande 40 procent av aktierna motsvarande 60 procent av rösterna i bolaget, om att utge teckningsoptioner, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktat till Anders Svensson. Erbjudandet omfattar 30 000 optioner som utges för emittering av lika många B-aktier, efter 4 år (”OP 2018/2022”). Optionspaketet är delat i två lika stora delar, där 15 000 optioner har optionspris om 0,076 kr med framtida teckningskurs om 15 kr/B-aktie (lösenpris) och där 15 000 optioner har optionspris om 0,013 kr med framtida teckningskurs om 30 kr/B-aktie (lösenpris), vilket har tagits fram av oberoende värderingsinstans.
  2. b) Bolagsstämman beslutade, i enlighet med förslag från aktieägare representerande 40 procent av aktierna motsvarande 60 procent av rösterna i bolaget, om att utge teckningsoptioner och/eller personaloptioner till nyckelpersoner och nyckelaktörer med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Dessa optioner ska utges för emittering av B-aktier och om sammanlagt upp till 5% av bolagets B-aktier, motsvarande max 617 256 optioner som ger rätt att teckna max 617 256 B-aktier. Även här är nyttjandetiden 4 år och paketet skall delas i två delar till varje utvald mottagare, där hälften av optionerna har optionspris om 0,076 kr med framtida teckningskurs om 15 kr/B-aktie (lösenpris) och hälften av optionerna har optionspris om 0,013 kr med framtida teckningskurs om 30 kr/B-aktie (lösenpris), vilket har tagits fram av oberoende värderingsinstans.

Beslut om bemyndigande till styrelsen, eller den styrelsen i sitt ställe utser, att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB

Stämman beslutade att styrelsen, eller den styrelsen i sitt ställe utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.cerenoscientific.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sten R. Sörensen, VD
Tel: +46 733 74 03 74
Epost: sten.sorensen@cerenoscientific.com
www.cerenoscientific.se

Om Cereno Scientific AB
Cereno Scientific utvecklar ett nytt förebyggande läkemedel mot blodpropp som bygger på kroppens egen intelligenta propplösningsmekanism. Hjärt- och kärlsjukdomar är idag den vanligaste dödsorsaken i världen. Med nuvarande behandling föreligger stor risk för allvarliga blödningskomplikationer och på grund av låga dosnivåer resulterande i bristande effekt med stor risk att drabbas av nya blodproppar. Bolagets läkemedelskandidat CS1 förväntas ge en möjlighet till effektiv preventiv blodproppsbehandling och lägre risk för allvarliga blödningsbiverkningar än dagens behandlingar med blodförtunnande läkemedel. CS1, som är en innovativ controlled release formulering av en känd substans, bedöms ha en relativ kort utvecklingstid till färdigt läkemedel. Bolaget har huvudkontor i Göteborg, bedriver utvecklingsverksamhet i AstraZenecas BioVentureHub och utvecklas med stöd av GU Ventures. Cereno Scientifics B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan juni 2016, kortnamn: CRNO B, ISIN: SE0008241558.

Läs pressmeddelandet