Kommuniké från extra bolagsstämma i Cereno Scientific AB

28 augusti, 2019

Idag, den 28 augusti 2019, hölls extra bolagsstämma i Cereno Scientific AB (”Cereno”) i Viktor Rydbergsrummet i Göteborgs universitets lokaler på Universitetsplatsen 1 i Göteborg. Nedan följer en resumé av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Beslut om emission av teckningsoptioner till nyckelpersoner
Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att utge högst 650 000 stycken teckningsoptioner (serie 2019/2023 N01) till nyckelpersoner, med avvikande från aktieägarnas företrädesrätt, där Sten R. Sörensen har rätt att teckna upp till 250 000 stycken teckningsoptioner, Jan-Peter Idström har rätt att teckna upp till 100 000 stycken teckningsoptioner och Daniel Brodén har rätt att teckna upp till 100 000 stycken teckningsoptioner.

Teckningsoptionerna utges mot vederlag om 0,393 kronor per teckningsoption, vilket motsvarar marknadsvärdet bedömt enligt Black & Scholes värderingsmodell. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av 1 aktie av serie B i bolaget under perioden 1 april 2023 till och med 31 oktober 2023. Teckningskursen per aktie uppgår till 15,26 kronor per aktie.

Beslut om emission av teckningsoptioner till operativa styrelseledamöter
Bolagsstämman beslutade i enlighet med förslag från aktieägare representerande 11 procent av rösterna i bolaget om att utge högst 200 000 stycken teckningsoptioner (serie 2019/2023 S01) till operativa styrelseledamöter och styrelsesuppleant, med avvikande från aktieägarnas företrädesrätt, där Björn Dahlöf har rätt att teckna upp till 100 000 stycken teckningsoptioner, Jonas Faijerson Säljö har rätt att teckna upp till 50 000 stycken teckningsoptioner och Niklas Bergh har rätt att teckna upp till 50 000 stycken teckningsoptioner.

Teckningsoptionerna utges mot vederlag om 0,393 kronor per teckningsoption, vilket motsvarar marknadsvärdet bedömt enligt Black & Scholes värderingsmodell. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av 1 aktie av serie B i bolaget under perioden 1 april 2023 till och med 31 oktober 2023. Teckningskursen per aktie uppgår till 15,26 kronor per aktie.

Fullständiga förslag samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen finns tillgängliga på bolagets hemsida www.cerenoscientific.com

Göteborg, 28 augusti 2019
Cereno Scientific AB (publ)
STYRELSEN

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Brodén – CFO
Tel: +46 768 66 77 87
E-mail: info@cerenoscientific.com
www.cerenoscientific.se

Om Cereno Scientific AB
Cereno Scientific utvecklar förebyggande läkemedel mot blodpropp som bygger på kroppens egen intelligenta propplösningsmekanism. Hjärt- och kärlsjukdomar är idag den vanligaste dödsorsaken i världen. Med nuvarande behandling föreligger stor risk för allvarliga blödningskomplikationer och på grund av låga dosnivåer resulterande i bristande effekt med stor risk att drabbas av nya blodproppar. Bolagets läkemedelskandidat CS1 förväntas ge en möjlighet till effektiv preventiv blodproppsbehandling och lägre risk för allvarliga blödningsbiverkningar än dagens behandlingar med blodförtunnande läkemedel. CS1, som är en innovativ controlled release formulering av en känd substans, bedöms ha en relativ kort utvecklingstid till färdigt läkemedel. Parallellt med utvecklingen av CS1 utvecklar Cereno Scientific CS014, en substans i preklinisk fas med lovande och innovativa egenskaper inom kardiovaskulära sjukdomar. Bolaget har huvudkontor i Göteborg, bedriver utvecklingsverksamhet i AstraZenecas BioVentureHub och utvecklas med stöd av GU Ventures. Cereno Scientifics B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan juni 2016, kortnamn: CRNO B, ISIN: SE0008241558.

Läs PDF